Numer projektu: 2019-1-ES01-KA202-064035

Czas trwania projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

Głównym celem projektu EAST jest opracowanie planu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości / zarządzania małymi przedsiębiorstwami zgodnie z zaleceniami ECVET, a zatem mogącego mieć zastosowanie w różnych krajach. Kwalifikacja projektu EAST opisywać będzie jednostki i efekty uczenia się odpowiadające profilowi przedsiębiorcy oraz określi wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby zostać przedsiębiorcą. Zwiększy elastyczność na ścieżce szkoleniowej dzięki rozwiązaniom ułatwiającym ocenę oraz modułowej strukturze. Zostanie ono podsumowane w suplemencie do certyfikatu Europass, co ułatwi rozpoznawanie w całej Europie.

Cele projektu EAST są następujące:

  • Promowanie wysokiej jakości przedsiębiorczości i samozatrudnienia w całej Europie,
  • Zdefiniowanie profilu przedsiębiorcy z powiązanymi: wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami,
  • Opracowanie propozycji wniosku do systemu ECVET w nieformalnym i pozaformalnym kształceniu w zakresie przedsiębiorczości, wraz z definicją Europass i ścieżki kształcenia, która będzie pasować do systemu efektów uczenia się,
  • Ustalenie zaleceń dotyczących stosowania ECVET w ustawicznym kształceniu w krajach partnerów,
  • Ustanowienie i promowanie metod e-learningu i uczenia się z wykorzystaniem aplikacji, a także korzystania z OER dzięki platformie internetowej,
  • Promowanie mobilności w kształceniu dorosłych i wkład w europejski obszar umiejętności i kwalifikacji.

Grupa docelowa:

Główną grupą docelową są bezrobotne kobiety i mężczyźni, w tym migranci i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które szukają nowych możliwości na zmieniającym się rynku pracy w erze pokryzysowej. Brakuje im przygotowania do osiągnięcia profilu skutecznego przedsiębiorcy i gubią się w dużej ofercie szkoleń bez wyraźnej świadomości ich potrzeb szkoleniowych i możliwych ścieżek realizacji. Nie ma ograniczenia wiekowego; EAST oczekuje jednak, że obejmie osoby w wieku 30–49 lat ze średnim lub długim doświadczeniem zawodowym, które najczęściej należą do aktywnej populacji potencjalnie zainteresowanej samozatrudnieniem.