Partnerstwo

Valencia INNO HUB – koordynator

Valencia INNO HUB to hiszpańska organizacja non-profit, której celem jest łączenie talentów i technologii oraz zwiększanie szans na zatrudnienie i wzrost przedsiębiorczości wśród społeczności Walencji. Poprzez mentoring i szkolenie INNO HUB wspiera przedsiębiorców, start-upy, a także osoby z grup pozostających w niekorzystnej sytuacji, które borykają się z różnymi czynnikami wykluczenia: młodzież i dorosłych z trudnościami edukacyjnymi, bezrobotnych lub imigrantów.

Z tym zamiarem INNOHUB rozwija wiele działań, aby pomagać firmom / osobom fizycznym osiągnąć swoje cele:

Oferując warsztaty, szkolenia, seminaria i sieci związane z różnymi tematami pozostającymi w sferze głównego zainteresowania organizacji, w szczególności z zakresu zarządzania, rozwoju biznesu, umiejętności miękkich, przedsiębiorczości, rozwijania modeli biznesowych, innowacji, internacjonalizacji i finansowania;

  • Promując współpracę technologiczną i innowacyjną;
  • Wspierając grupy w niekorzystnej sytuacji i niedoszłych przedsiębiorców z różnych środowisk, podnosząc umiejętności przedsiębiorcze;
  • Ułatwiając dostęp do finansowania B + R + I;
  • Zapewniając pomoc związaną z monitoringiem technologicznym i zarządzaniem innowacjami

Strona internetowa: www.valenciainnohub.com


 

AMIStaDeS – Fai Amicizia con il Sapere

AMIStaDeS – Fai Amicizia con il Sapere to stowarzyszenie non-profit założone w 2017 roku, które zajmuje się badaniami, szkoleniami i rozpowszechnianiem w celu promowania kultury międzynarodowej. Naszym głównym celem są Studenci, stąd organizujemy dla nich specjalne programy szkoleniowe, umożliwiające im podejście do ważnych aspektów współczesnego społeczeństwa na poziomie międzynarodowym. Oprócz programów szkoleniowych skierowanych do uczniów, organizujemy szereg działań, zarówno stacjonarnych, jak i online. Wśród nich znaczące konferencje, które uzyskały bezpłatny sponsoring wielu krajowych i międzynarodowych instytucji i które gościły, jako mówców, przedstawicieli instytucji, środowisk akademickich, a także przemysłu. Organizujemy również nieformalne zajęcia, takie jak „Geopolityczne szczęśliwe godziny”, podczas których trenerzy starają się przedstawiać złożone tematy w najprostszy możliwy sposób heterogenicznej publiczności. Organizujemy szkolenia online na takie tematy, jak przyszłość UE, migracje lub strategiczne znaczenie zasobów naturalnych. Oprócz tego regularnie publikujemy kolumny tematyczne i szczegółowe analizy dotyczące głównych zmian i wyzwań XXI wieku.

Strona internetowa: www.amistades.info


CBGG

Firma została założona przez nauczycieli akademickich oraz naukowców w celu rozwijania badań nad gospodarką światową, gospodarką cyfrową, a także przedsiębiorczością i globalnymi innowacjami. Firma koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w procesie prowadzenia działalności gospodarczej w globalnym otoczeniu i wchodzenia na rynki zagraniczne, a także zapewnianiu szkoleń. Ważną specjalizacją firmy jest edukacja i wykorzystanie symulacji biznesowych do prowadzenia spersonalizowanych szkoleń dla osób zarządzających firmami i zespołami pracowników. Osobny dział wspiera samorządy w dziedzinie zarządzania lokalną gospodarką, ubiegania się o fundusze zewnętrzne i wdrażanie polityk branżowych.

Osoby związane z firmą to ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu projektów unijnych, specjaliści z różnych dziedzin, w tym gospodarki lokalnej i przestrzennej, przedsiębiorczości, edukacji, gier wirtualnych i symulacji biznesowych, baz danych i automatyzacji biznesu. Firma współpracuje z uczelniami wyższymi, izbami handlowymi i szeregiem prywatnych firm, zwłaszcza z województwa wielkopolskiego.

Strona internetowa: rcge.eu/


Centrum Innowacji Społecznych – CSI Cypr

Centrum Innowacji Społecznych (CSI) to organizacja badawczo-rozwojowa, która koncentruje się na wspieraniu innowacji społecznych, które mogą przynieść pozytywne zmiany podmiotom lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Podmioty te to między innymi rządy, lokalne agencje administracyjne, agencje non-profit, podmioty komercyjne i instytucje edukacyjne. Zespół CSI składa się z otwartych, w pełni wyposażonych badaczy, przedsiębiorców, kierowników projektów, trenerów i programistów technologii informatycznych. CSI obejmuje zdolność do identyfikowania potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania dostosowanych inicjatyw oraz zapewnienia trwałego wzrostu. Specjalizacje zespołu CSI obejmują dziedziny tradycyjnej edukacji i e-learningu, przedsiębiorczości, start-upów, innowacji, kreatywności, negocjacji, usług doradczych w zakresie własności intelektualnej, odpowiedzialności społecznej, rozwiązań doradztwa biznesowego, analizy danych, technologii informatycznych, zarządzania projektami, usługi oceny projektu, walidacji produktu, szkoleń i gier komputerowych. CSI czerpie wiedzę i umiejętności ze swojej szerokiej globalnej sieci, która obejmuje instytucje akademickie, firmy informatyczne, usługi publiczne, organizacje międzynarodowe, start-upy i usługi publiczne.

Strona internetowa: www.csicy.com


CWEP

Stowarzyszenie działa od 30.06.2004 roku prowadząc działalność związaną ze wspieraniem i promocją współczesnej edukacji oraz przedsiębiorczości, prowadzeniem badań naukowych i konsultingowych, prowadzeniem działalności szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej, doradczej oraz reklamowej. Stowarzyszenie świadczy usługi wspierające edukację poprzez realizację edukacyjnych projektów ponadnarodowych adresowanych do osób młodych i organizację szkoleń. Prowadzi także wsparcie doradcze dla firm działających na terenie Podkarpacia oraz Małopolski i realizuje projekty inwestycyjne mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług wsparcia przedsiębiorczości. Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność na polu naukowym, wyrażającą się w zaangażowaniu w projekty badawcze i prowadzeniu własnych analiz społecznych.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy (m.in. Austria, Holandia, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy) realizując wspólnie projekty adresowane do osób młodych, uczących się oraz przedsiębiorców. Współpraca ta pozwala na wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów oraz wykorzystanie tych doświadczeń na Podkarpaciu. Stowarzyszenie podjęło działania na rzecz utworzenia sieci współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami w celu promowania efektywnego korzystania przez przedsiębiorców z odnawialnych źródeł energii. W swojej działalności współpracuje też z jednostkami samorządu terytorialnego.

Strona internetowa: www.cwep.eu


DIAS VET

DIAS VET, to organizacja edukacyjna i doradcza akredytowana przez Grecką Organizację Narodową – EOPPEP. Została założona w 2009 roku w Grecji i ma 3 w pełni działające biura w miastach Trikala, Karditsa i Volos. Ma 11 pełnoetatowych pracowników i 50 niepełnoetatowych trenerów / ekspertów.

Organizacja dąży do zapewnienia równego dostępu do wiedzy dla wszystkich grup społecznych (szczególnie osób młodych pozostających w niekorzystnej sytuacji), promowania zrównoważonego rozwoju, zdrowego zachowania i kształtowania lepszej przyszłości dla ludzi. Jednym z naszych głównych celów jest promowanie przedsiębiorczości młodzieży i własnych inicjatyw, ponieważ uważamy, że jest to główny sposób umożliwiania ludziom i pomagania im w pokonywaniu wyzwań związanych z rosnącym bezrobociem.

Nasze działania organizacyjne kładą nacisk na: – szkolenie i doradzanie młodzieży w celu założenia własnego biznesu, – docieranie do zmarginalizowanych młodych ludzi, promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, – zwiększanie umiejętności korzystania z mediów, krytycznego myślenia i sensu własnych inicjatyw młodych ludzi, a także – wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w kompetencje i metody potrzebne do przekazywania wspólnych, podstawowych wartości naszego społeczeństwa.

DIAS VET organizuje również różne seminaria, warsztaty i kampanie mające na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności, w tym młodzieży, w takich dziedzinach, jak doskonalenie nietypowych umiejętności i kompetencji osób bezrobotnych, rozwój i specjalizacja zawodowa, przedsiębiorczość i start-up, poprawa postaw i zachowań, zarządzanie projektami europejskimi, doradztwo, mentoring, integracja społeczna słabszych i zmarginalizowanych grup społecznych, świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój.

Strona internetowa: kek-dias.gr


Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny w Łodzi (AHE)

Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny w Łodzi (AHE) jest akredytowaną instytucją szkolnictwa wyższego, która oprócz tradycyjnych programów uniwersyteckich (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) zapewnia również studia podyplomowe i kursy dla różnych grup docelowych, w tym dla dorosłych bezrobotnych, poszukujących pracy, młodzieży, studentów, niepełnosprawnych, seniorów, nauczycieli, trenerów, ludzi różnych zawodów, imigrantów, dzieci, młodzieży w niekorzystnej sytuacji, bezrobotnych. Jako jedna z największych prywatnych uczelni w Polsce, AHE ma 23 wydziały i oferuje szeroki wybór przedmiotów, ponad 100 kursów, w tym 5 w języku angielskim. Programy kursów są stale aktualizowane zgodnie z wymaganiami rynku. Uniwersytet koncentruje się na badaniach edukacyjnych, innowacyjnych metodach nauczania i e-learningu. Wśród kluczowych dziedzin studiów i badań AHE znajdują się: nauki edukacyjne, psychologia, przedsiębiorczość (kursy i warsztaty z kreatywności, umiejętności biznesowych, planowania biznesu itp.), ekonomia, zarządzanie, psychologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, innowacyjne metody nauczania i uczenia się, wykluczenie społeczne, zastosowanie ICT w procesie nauczania, systemy zapewnienia jakości i walidacja wcześniejszej edukacji.

Strona internetowa: www.ahe.lodz.pl

Facebook: www.facebook.com/AHEwLodzi/

Departament Współpracy Międzynarodowej: www.facebook.com/miedzy.narodowi/