Αποτελέσματα

Π1: ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ

Ο στόχος του παραδοτέου αυτού είναι να απαντήσει σε αυτά τα προκαταρκτικά βασικά ερωτήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου και να ολοκληρώσει τη μελέτη για την επιχειρηματική κατάσταση εντός της επικύρωσης και της αναγνώρισης των ικανοτήτων τους. Το Π1 θα χρησιμεύσει για όλες τις άλλες δραστηριότητες του έργου, ειδικά για την ανάπτυξη του προφίλ Europass, για τον προσδιορισμό του ποιοτικού πλαισίου, για το σχεδιασμό προσαρμοσμένων χαρτών για την υιοθέτηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και για προσανατολισμό κατά τη φάση δημιουργίας περιεχομένου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

DOWNLOAD Report summary

Π2: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕΚ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δύο συστήματα πίστωσης, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πίστωσης και Συσσώρευσης (ECTS) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ECVET για την ΕΕΚ, στοχεύουν στη διευκόλυνση της μεταφοράς και της συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, αλλά οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. Το έργο EAST θέλει να υποστηρίξει πλήρως τη δια βίου μάθηση και έτσι η συνεργασία θα βασιστεί στις συστάσεις για να επηρεάσει αυτά τα συστήματα που θα συνδεθούν.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Π3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EAST ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ECVET - ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να προτείνει μια περιγραφή της πιστοποίησης EAST στο σύστημα ECVET. Τα προσόντα EAST θα στοχεύουν στο να είναι ένα πρότυπο για συνεχή προσόντα ΕΕΚ για την Επιχειρηματικότητα. Η περιγραφή θα βασιστεί στην προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγνώριση των επιτευγμάτων των μαθητών για τη διά βίου μάθηση, προσφέροντας επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στα μονοπάτια για την απόκτηση προσόντων.

Π4: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EAST. ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.

Ο κύριος στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα προσφέρει ένα μοναδικό καινοτόμο και δημιουργικό περιβάλλον επικεντρωμένο στην παροχή ενός εργαλείου αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης με ήδη σχεδιασμένο πρόγραμμα κατάρτισης με βάση τις ατομικές ανάγκες που προσδιορίζονται (στο Π1) και την πορεία μάθησης του επιχειρηματία και προφίλ Europass, μαζί με υλικό συστάσεων σχετικά με τις συστάσεις ECVET και ECTS. Η πλατφόρμα θα έχει ευέλικτη και αρθρωτή δομή.

Εκτός από την παράδοση του περιεχομένου, η πλατφόρμα θα επιτρέψει επίσης τη διακρατική συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών μέσω της υλοποίησης της ενότητας δικτύωσης. Αυτό θα επιτρέψει στους ανθρώπους να μοιραστούν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις προκλήσεις τους σε διεθνικό επίπεδο, επιτρέποντάς τους να εντοπίσουν βέλτιστες πρακτικές και μοντέλα ακόμη και από το εξωτερικό. Θα επιτρέψει επίσης τη δυνατότητα κατάρτισης και ανάπτυξης επιχειρηματικού προφίλ με μια πολύ χρήσιμη βάση δεδομένων εκπαιδευτικών οντοτήτων, συλλέγοντας την καλύτερη προσφορά που σχετίζεται με τα κύρια αποτελέσματα του έργου στις χώρες των εταίρων του EAST.